همفکران
1401/05/31
12:24
#کدال #افزایش_سرمایه #,\oa 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت هلدينگ داروپخش درصد افزایش سرمایه: 137% م...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#,\oa📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت هلدینگ داروپخشدرصد افزایش سرمایه: ۱۳۷٪محل تامین افزایش سرمایه: محل طالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0