چارتیست بورس
1399/11/15
10:45
روند تورم ایران- مجدد در ژانویه صعودی شد- عجیبه ساختار ضد تورمی شدید فقط بر بورس تهران حاکمه بقیه جاها هنوز تورمی یا نرمال هست

روند تورم ایران- مجدد در ژانویه صعودی شد- عجیبه ساختار ضد تورمی شدید فقط بر بورس تهران حاکمه بقیه جاها هنوز تورمی یا نرمال هستانتهای خبر

0
0