کارگزاری آبان
1401/05/30
11:09
#اخبار_مجمع #تاصیکو به ازای هر سهم مبلغ 1300ریال سود (معادل 91درصد) بین سهامداران تقسیم گردید.

#اخبار_مجمع


#تاصیکو


به ازای هر سهم مبلغ ۱۳۰۰ریال سود (معادل ۹۱درصد) بین سهامداران تقسیم گردید.
انتهای خبر

0
0