بورس۲۴
1401/03/11
19:41
تصویب افزایش سرمایه سنگین ۲۱۷۱ درصدی «شمواد»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی مجوز افزایش سرمایه ۲۱۷۱ درصدی این از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رساند.

تصویب افزایش سرمایه سنگین 2171 درصدی «شمواد»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی مجوز افزایش سرمایه ۲۱۷۱ درصدی این از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی از محل مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین ) به تصویب رساند.


شمواد
انتهای خبر

0
0