پارسیس تحلیل
1400/12/24
21:03
#خالص_ارزش_دارایی #وپترو ✅بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي - وپترو تقاضا برای وپترو 40 درصد NAV 🔗برای مشا...
انتهای خبر

0
0