نوآوران امین
1400/01/08
10:49
ریل سیر کوثر (#حسیر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآمد شناسایی شده طی ...

ریل سیر کوثر (#حسیر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، ۲۲۲ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱۱ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۲۰,۴۳۹ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۵۰,۵۲۹ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۵۵,۴۹۲ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۲۴۵,۲۶۸ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0