تحلیل کاربردی هلالات
1400/01/08
10:10
#با_گزارشات #اسفند طی اسفند ماه، #سرود و #سنیر به ترتیب 41درصد و 57درصد درآمد بالاتری نسبت به 11ماه قبل داشتند. در #شدوص #شکربن نرخ فروش اسفند 6...

#با_گزارشات #اسفندطی اسفند ماه، #سرود و #سنیر به ترتیب ۴۱درصد و ۵۷درصد درآمد بالاتری نسبت به ۱۱ماه قبل داشتند.در #شدوص #شکربن نرخ فروش اسفند ۶۴-۶۹درصد بالاتر از ماه های قبلی بود، چون شکربن حجم بالاتری محصول فروخت، درآمد اسفند ۱۲۰درصد بالاتر از ماه های قبلی بود و چون شدوص کمتر از همیشه فروخت، درآمد اسفند ۴۴درصد بالاتر از ماه های قبلی بود.گروه لوازم خانگی به طور کلی خوب بوده، #لابسا هم ۵۵درصد درآمد بالاتر از ماه های قبلی داشت. #پلاسک دوبرابر ماه های قبلی درآمد زد.

انتهای خبر

0
0