بتاسهم
1401/03/07
23:40
#پاکشو با فروش 2692 میلیارد ریالی در فروردین کار را اغاز کرد و اردیبهشت 4519 میلیارد ریال بود که 2ماهه 7213 میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مش...

#پاکشو با فروش ۲۶۹۲ میلیارد ریالی در فروردین کار را اغاز کرد و اردیبهشت ۴۵۱۹ میلیارد ریال بود که ۲ماهه ۷۲۱۳ میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مشابه سال قبل که ۵۶۸۰ میلیارد ریال بود بیشتر است


انتهای خبر

0
0