پارسیس تحلیل
1399/12/04
11:18
20 نمادی که بیشترین ورود پول حقیقی /حقوقی را به خود اختصاص داده اند راهنما: اعداد مثبت ورود حقیقی و اعداد منفی ورود حقوقی می باشند. (مبالغ: میلیار...

۲۰ نمادی که بیشترین ورود پول حقیقی /حقوقی را به خود اختصاص داده اندراهنما: اعداد مثبت ورود حقیقی و اعداد منفی ورود حقوقی می باشند. (مبالغ: میلیارد تومان)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0