محسن حسنلو
1399/08/18
08:49
#شپاکسا 💢 پاکسان 💢 سهم در محدود حمایتی با تشکیل الگویی هارمونی صعودی مستعد رشد می باشد. @HasanluMohsen

#شپاکسا💢 پاکسان 💢سهم در محدود حمایتی با تشکیل الگویی هارمونی صعودی مستعد رشد می باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0