بتاسهم
1399/10/04
21:01
#کمنگنز اذر بهتری را داشته است سهمی که در شهریور 180 میلیارد ریال فروش و نرخ فروش ۱۷,۲۶۱,۴۹۴ ریال بود در مهر این عدد 161 میلیارد ریال بوده و ...

#کمنگنز اذر بهتری را داشته است


سهمی که در شهریور ۱۸۰ میلیارد ریال فروش و نرخ فروش ۱۷,۲۶۱,۴۹۴ ریال بود


در مهر این عدد ۱۶۱ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۹,۰۰۵,۶۸۵ ریال


در ابان فروش ۱۴۷ و نرخ فروش ۱۸,۹۸۷,۶۱۸ ریال بوده


اذر با رشد ۲۱۶ میلیارد ریال بوده و نرخ با رشد خوب ۲۴,۲۹۰,۳۶۶ ریال شده است


جمع فروش ۹ ماهه ۱۳۷۶ میلیارد ریال بوده مدت مشابه این عدد ۷۶۴ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0