پارسیس تحلیل
1399/10/29
08:57
#خراسان نسبت P/E Forward و P/E ttm پتروشیمی خراسان بعد از ارائه گزارش 9 ماهه کانال تحلیلی پارسیس

#خراساننسبت P/E Forward و P/E ttm پتروشیمی خراسان بعد از ارایه گزارش ۹ ماههکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0