تارگت بورس
1400/09/08
21:11
#خکمک مجدد به حمایت 2440 نزدیک شده است اگر قصد ورود دارید دو پله 2400 و 1900

#خکمک مجدد به حمایت ۲۴۴۰ نزدیک شده است اگر قصد ورود دارید دو پله ۲۴۰۰ و ۱۹۰۰انتهای خبر

0
0