کارگزاری سهام بارز
1400/01/08
08:53
🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #رمپنا #سیستم #خپارس #پارند #کمند #فایرا و برترین تقاضاهای فرابورس#تبرک #اعتماد #رافزا #بپاس #ثرود هستند.

🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #رمپنا #سیستم #خپارس #پارند #کمند #فایرا و برترین تقاضاهای فرابورس#تبرک #اعتماد #رافزا #بپاس #ثرود هستند.


انتهای خبر

0
0