بتاسهم
1399/11/06
19:17
#حتوکا در دی 220 و اذر با فروش 220 میلیارد ریالی به عدد 1649 میلیارد ریال رسید که عدد خوبی برای اذر است و کل سال قبل 1143 میلیارد ریال بوده

#حتوکا در دی ۲۲۰ و اذر با فروش ۲۲۰ میلیارد ریالی به عدد ۱۶۴۹ میلیارد ریال رسید که عدد خوبی برای اذر است و کل سال قبل ۱۱۴۳ میلیارد ریال بوده


انتهای خبر

0
0