بتاسهم
1401/01/10
21:47
#غدیس زمستان خوب بود سهم در اسفند 856 ،بهمن 868 و دی 808 میلیارد ریال بود سهم جمعا12 ماهه به 10147 میلیارد ریال رسید .مدت مشابه 6330 میلیار...

#غدیس زمستان خوب بود


سهم در اسفند ۸۵۶ ،بهمن ۸۶۸ و دی ۸۰۸ میلیارد ریال بود


سهم جمعا۱۲ ماهه به ۱۰۱۴۷ میلیارد ریال رسید .مدت مشابه ۶۳۳۰ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0