پارسیس تحلیل
1401/03/08
20:01
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (47) #فالوم #حرهشا #خنصیر #تکشا #فبستم #فکمند #بگیلان #بپیوند #لبوتان #گنگین 🔹 ادامه دارد... ک...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۴۷)#فالوم #حرهشا #خنصیر #تکشا #فبستم #فکمند #بگیلان #بپیوند #لبوتان #گنگین🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0