بتاسهم
1399/12/06
13:58
#سباقر با نرخ 21 دلار 20 هزارتن صادرات داشت است 420 هزار دلار

#سباقر با نرخ ۲۱ دلار ۲۰ هزارتن صادرات داشت است ۴۲۰ هزار دلارانتهای خبر

0
0