تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/30
16:05
نقطه ای که در تحلیل فوق مشخص شد pivot معتبری برای سهم بود و چرخش مثبتی به سمت مسیر A داشت و حال ادامه ی مسیر🤔👇

نقطه ای که در تحلیل فوق مشخص شد pivot معتبری برای سهم بود و چرخش مثبتی به سمت مسیر A داشت و حال ادامه ی مسیر🤔👇


انتهای خبر

0
0