کافه بورس
1399/09/23
12:44
#شاراک جهت بررسی خروج از محدوده تراکمی و افزایش تقاضا با هدف: 3500-4600 رصد شود... ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﯿﻠﻦ، ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﺒﮏ و ﺳ...

#شاراک جهت بررسی خروج از محدوده تراکمی و افزایش تقاضا با هدف: ۳۵۰۰-۴۶۰۰ رصد شود... مﺤﺼﻮﻻت شرﮐت شامﻞ اﺗﯿﻠﻦ، ﭘروﭘﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ ﭘروﭘﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ سﺒﮏ و سنﮕﯿﻦ، اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﻫا، ﻫﯿﺪروﮐربﻮرﻫای آ۸۰ و هیدروژنه شده و … می باشد. عﻤﺪه اﺗﯿﻠﻦ ﺗﻮلﯿﺪی شرﮐت بﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ و اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﻫا ﺗﺒﺪﯾﻞ مﯽ شﻮد. ﻫﻤﭽنﯿﻦ ﺗﻘرﯾﺒا ﮐﻞ ﭘروﭘﯿﻠﻦ ﺗﻮلﯿﺪی شرﮐت ﺟهت ﺗﻮلﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﭘروﭘﯿﻠﻦ مصرف می شود. خوراک مصرفی نفتا سهم ۸۰ درصدی در هزینه های تولید شرکت دارد. صادرات شاراک حدود ۴۰ الی ۶۰ درصد محصولات آن می‌باشد. شاراک تقریبا با ظرفیت کامل مشغول تولید بوده در تولید برخی از محصولات بیش از ظرفیت اسمی تولید دارد. عمده فروش محصولات شاراک مربوط به پلی اتیلن می‌باشد.



انتهای خبر

0
0