کدال۳۶۰
1401/03/23
16:49
#بکهنوج #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آثار تغییر احتمالی نرخ ارز مورد استفاده جهت تسعیر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/10/30 شر...

#بکهنوج


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آثار تغییر احتمالی نرخ ارز مورد استفاده جهت تسعیر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۱۶:۵۰:۱۶ (۸۹۶۳۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0