تکنیکال ثنایی
1399/08/12
17:29
#حتوکا مقاومت:2022 اهداف:2470-3027 حد ضرر:1557 99.08.12 https://t.me/bours_trader_sanaei
انتهای خبر

0
0