بورس۲۴
1401/05/08
21:18
معرفی عضو جدید هیات مدیره یکی از زیرمجموعه های وبرق

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت اندیشمند شمالغرب نماینده خود در شرکت صانع روی زنجان را تغییر داد.

معرفی عضو جدید هیات مدیره یکی از زیرمجموعه های وبرق

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت اندیشمند شمالغرب نماینده خود در شرکت صانع روی زنجان را تغییر داد.


وبرق
انتهای خبر

0
0