نوآوران امین
1401/03/05
21:17
شکر (#قشکر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ✅افزایش ۱۱.۸۶ درصدی فروش ارد...

شکر (#قشکر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱✅افزایش ۱۱.۸۶ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱,۳۰۸.۳۲ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۱۲۲.۲۴ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0