بتاسهم
1401/03/03
15:11
#اعتلا در اردیبهشت 33 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۸۱,۴۲0 میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

#اعتلا در اردیبهشت ۳۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۸۱,۴۲۰ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0