بورس۲۴
1401/03/31
18:12
«پارتا۱» گشایش نماد می شود

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، نماد معاملاتی شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۴.۵ در بازار دوم گشایش می یابد.

«پارتا1» گشایش نماد می شود

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، نماد معاملاتی شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۴.۵ در بازار دوم گشایش می یابد.


مقتضی است کارگزاران عضو فرابورس نسبت به تعیین کارگزار ناظر برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی حداکثر تا پایان روز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ اقدام فرمایند.


پارتا
انتهای خبر

0
0