بتاسهم
1401/06/02
14:56
#وپویا شرکت سرمايه گذاري پويا در مرداد 180 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۸۲۵,۶۸۹ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است.

#وپویا شرکت سرمایه گذاری پویا در مرداد ۱۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۸۲۵,۶۸۹ میلیون ریال تا پایان مرداد سود مجامع داشته است.


انتهای خبر

0
0