کامودیتی Commodities
1401/06/03
00:46
نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه با ثبات قیمتهای جهانی فولاد، قیمتهای جهانی از کف چندساله خود رها و در حال نزدیکتر شده به قیمتهای جهانی است ... ...

نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبهبا ثبات قیمتهای جهانی فولاد، قیمتهای جهانی از کف چندساله خود رها و در حال نزدیکتر شده به قیمتهای جهانی است ... #بیلت فوب ایران ۰.۳٪+↖️ ۴۶۲$ و #اسلب ۰.۶٪+↖️۴۴۵$ افزایش دارد#قراضه ترکیه ۲.۵٪+↖️


کبالت چین ۲.۳٪+↖️


ورق گرم فوب چین ۰.۷٪+↖️


بیلت تانگشان ۰.۵٪+↖️


سنگ آهن ۰.۵٪+


آلومینا ۰.۳٪-🔻


فروسیلیس فوب چین ۱.۲٪-🔻


زغالسنگ استرالیا ۱.۳٪-🔻


@Commoditiesانتهای خبر

0
0