تارگت بورس
1399/10/05
19:51
#برکت عبور از محدوده 2800 تارگت 3500 را فعال خواهد نمود

#برکت عبور از محدوده ۲۸۰۰ تارگت ۳۵۰۰ را فعال خواهد نمودانتهای خبر

0
0