تکسهم ۹۸
1399/11/08
13:38
۱۱ سهمی که از صف فروش به صف خرید رسیدن ✅ #کاذر #خلنت #سکارون #ومشان #دارو #دتوزیع #فمراد #گپارس #وثخوز #ولملت #بکاب @taksahm_98

۱۱ سهمی که از صف فروش به صف خرید رسیدن ✅#کاذر #خلنت #سکارون #ومشان #دارو #دتوزیع #فمراد #گپارس #وثخوز #ولملت #بکاب@taksahm_۹۸

انتهای خبر

0
0