پارسیس تحلیل
1399/10/09
14:49
#خروج_حقیقی و دوباره ورود نقدینگی به شرکتها ی متوسط و کوچک بازار امروز شاهد خروج 515 میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم....

#خروج_حقیقیو دوباره ورود نقدینگی به شرکتها ی متوسط و کوچک بازارامروز شاهد خروج ۵۱۵ میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم.همچنین امروز شاهد ورود ۱۱۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان و در مقابل، خروج ۶۳۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به نمادهای با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده ایم.
لازم به توضیح است که امروز در بخش خرید، ۸۷ درصد خرید ها توسط حقیقی ها و ۱۳ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
در بخش فروش، ۹۰ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۱۰ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0