سهم گلچین
1401/03/16
09:12
#شمواد اطلاعیه 1401/03/11 *تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 143,488,0...

#شمواد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱


*تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ریال به مبلغ ۳,۱۸۰,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۲۱۰۰درصد)


از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی از محل مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین )
#شپترو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱


*پتروشیمی آبادان*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ (۳۷۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته ۲۶ریال سود محقق نمود۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) زیان تلفیقی هر سهم مبلغ (۳۹۴) ریال محقق گردید.


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته ۲۷ریال سود محقق نمود
#خزر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲


*فنرسازی زر*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۹۹۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۱۴درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) سود تلفیقی هر سهم مبلغ ۹۸۷ ریال محقق گردید.


۶۰درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#بنیرو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲


*نیرو ترانس*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲۵۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) سود تلفیقی هر سهم مبلغ ۳۷۵ ریال محقق گردید.


۲۷درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خمحرکه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۴


*صنعتی نیرو محرکه*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۸۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷۴ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) سود تلفیقی هر سهم مبلغ ۱۶۲ ریال محقق گردید.


۳۳ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#هرمز


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۵


*فولاد هرمزگان جنوب*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) سود تلفیقی هر سهم مبلغ ۳,۲۲۱ ریال محقق گردید.


۵۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#حخزر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۵


*کشتیرانی دریای خزر*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۴۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) سود تلفیقی هر سهم مبلغ ۱,۳۴۲ ریال محقق گردید.


۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0