موج مثبت Positive Wave
1399/09/30
12:13
#فولاد مثبت شد اما #وخارزم بازدهیش از #فولاد بیشتره👌 نسبت های هیچ وقت دروغ نمیگن، #زمان_بهترین قاضیست @Waveplus

#فولاد مثبت شداما #وخارزم بازدهیش از #فولاد بیشتره👌نسبت های هیچ وقت دروغ نمیگن، #زمان_بهترین قاضیست


@Waveplus

انتهای خبر

0
0