بتاسهم
1399/10/07
08:51
#لوتوس در اذر 944 ، ابان 837 و مهر کمی کاهشی بود و 750 میلیارد ریال فروش داشت جمع فروش11مهه 8822 میلیارد ریالی رسید . از کل درامد سال قبل ...

#لوتوس در اذر ۹۴۴ ، ابان ۸۳۷ و مهر کمی کاهشی بود و ۷۵۰ میلیارد ریال فروش داشت


جمع فروش۱۱مهه ۸۸۲۲ میلیارد ریالی رسید . از کل درامد سال قبل عبور کرد که ۵۰۴۹ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0