بتاسهم
1400/04/13
08:17
نمودار رشد قیمت هر کیلو کاه طی یک سال اخیر این کاه و ما آه !! رشد قیمت کاه از برخی سهم های بازار بیشتر بوده

نمودار رشد قیمت هر کیلو کاه طی یک سال اخیر


این کاه و ما آه !!


رشد قیمت کاه از برخی سهم های بازار بیشتر بودهانتهای خبر

0
0