کدال۳۶۰
1401/05/31
12:24
#وپخش ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت هلدینگ داروپخش 🔹 سرمایه فعلی: 3,550,000 میلیون ریال 🔹 درصد افز...

#وپخش


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت هلدینگ داروپخش🔹 سرمایه فعلی: ۳,۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۳۷٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۴,۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی🔹 موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه ای انجام شده از محل منابع جاری شرکت در سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از طریق خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۲:۲۴:۴۵ (۹۲۷۳۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0