محسن حسنلو
1399/08/28
11:10
#نسبت 💢 نسبت سهم #دتوزیع به شاخص کل 💢 سهم ۲۰۰ درصد عقب افتادگی نسبت به شاخص دارد و نمودار نسبت سهم به شاخص شدیدا در مکدی بلند مدت واگرای معمولی ...

#نسبت💢 نسبت سهم #دتوزیع به شاخص کل 💢سهم ۲۰۰ درصد عقب افتادگی نسبت به شاخص دارد و نمودار نسبت سهم به شاخص شدیدا در مکدی بلند مدت واگرای معمولی مثبت و در مکدی میان مدت کف دوقلو دارد که شدیدا سهم را مستعد به رشد، به شاخص کل می کند.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0