تارگت بورس
1399/10/09
21:14
#خنصیر عبور از محدوده 8500 تارگت 16000 را فعال خواهد کرد

#خنصیر عبور از محدوده ۸۵۰۰ تارگت ۱۶۰۰۰ را فعال خواهد کردانتهای خبر

0
0