مهدی افضلیان
1400/04/13
09:18
#فتوسا ورود پول هوشمند در سهم در کف قیمتی روزانه اعلام شد. سهم در حال حاضر در محدوده متعادل معامله می شود. @mehdiafzaliaan

#فتوساورود پول هوشمند در سهم در کف قیمتی روزانه اعلام شد.سهم در حال حاضر در محدوده متعادل معامله می شود.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0