بتاسهم
1399/10/29
12:52
#خوساز کمی از ضرر خارج شده و 14 ریال سود محقق کرده است

#خوساز کمی از ضرر خارج شده و ۱۴ ریال سود محقق کرده است


انتهای خبر

0
0