کارگزاری سهام بارز
1399/08/12
09:50
#پیشنهاد_بررسی_روزانه ✍در صورت انتخاب بایدن، صنایع خودرویی و بانکی میتوانند در کوتاه مدت پیشتاز بازار باشند... امروز بازار تمایل بیشتری به این گر...

#پیشنهاد_بررسی_روزانه✍در صورت انتخاب بایدن، صنایع خودرویی و بانکی میتوانند در کوتاه مدت پیشتاز بازار باشند...


امروز بازار تمایل بیشتری به این گروه ها دارد.و در صورت پیروزی ترامپ، حداقل میتوان رشد کوتاه مدت برای صنایع کومودیتی متصور بود.پس با قاعده تشکیل سبد و کاهش ریسک میتوان به امروز بازار نگاه کرد.#خودرویی


#بانکی


#صنعت_خودرو


#صنعت_بانک#کامودیتی


#فلزات #سنگ_آهن


#پتروشیمی@ ebarez

انتهای خبر

0
0