پلکان بورس
1399/09/23
12:05
#آنلاین_از_مجمع مجمع #حپارسا 120 تومان سود تقسیم کرد مذاکره با تولیدکنندگان داخلی و تامین کنندگان خارجی جهت خرید لکوموتیو http://T.me/pelekanbourse

#آنلاین_از_مجمعمجمع #حپارسا ۱۲۰ تومان سود تقسیم کرد


مذاکره با تولیدکنندگان داخلی و تامین کنندگان خارجی جهت خرید لکوموتیوhttp://T.me/pelekanbourseانتهای خبر

0
0