کارگزاری آبان
1400/08/18
09:15
📈نفتی ها با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شپاس و #شراز با گرایش مثبت، متعادل اند.#شبهرن، #ونفت، #شنفت نیز ...

📈نفتی ها با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شپاس و #شراز با گرایش مثبت، متعادل اند.#شبهرن، #ونفت، #شنفت نیز در با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.#شزنگ نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.


انتهای خبر

0
0