تکسهم ۹۸
1400/05/24
07:58
#کبافق 📌 بهره برداری از معادن مورد استفاده این شرکت بموجب پروانه صادره از سوی سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد به مدت 25 سال لغایت 1425/01/28تمدید...

#کبافق📌 بهره برداری از معادن مورد استفاده این شرکت بموجب پروانه صادره از سوی سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد به مدت ۲۵ سال لغایت ۱۴۲۵/۰۱/۲۸تمدید گردید.

انتهای خبر

0
0