بورس آموز
1399/08/12
14:20
🔺️سبز های بازار امروز 🥬 🔺️نماد هایی که در آخرین‌ معامله بیش از ۳ درصد مثبت خوردند. #کحافظ #قزوین #ثالوند #کسرام #زدشت #خاهن ‎⚡️‌‏⚡️بورسآموز را د...

🔺️سبز های بازار امروز 🥬🔺️نماد هایی که در آخرین معامله بیش از ۳ درصد مثبت خوردند.#کحافظ #قزوین #ثالوند #کسرام #زدشت #خاهن⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید
انتهای خبر

0
0