کدال۳۶۰
1399/12/03
11:54
#وسهرمز تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان 🔹 زمان برگزاری: ساعت 12:00 مور...

#وسهرمز


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۳ ۱۱:۵۴:۴۶ (۷۲۲۳۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0