تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/04
11:42
#فخوز در اذر با فروش 32247 میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۰۷,۲۳۵,۰۹۲ ریالی در صادرات و ۹۷,۷۸۸,۶۷۰ ریالی در داخل مواجه بوده است جمع فروش به 208798 میلی...

#فخوز در اذر با فروش ۳۲۲۴۷ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۰۷,۲۳۵,۰۹۲ ریالی در صادرات و ۹۷,۷۸۸,۶۷۰ ریالی در داخل مواجه بوده است جمع فروش به ۲۰۸۷۹۸ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه ۱۱۳۲۷۸ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0