بتاسهم
1400/12/05
22:03
#شسینا دربهمن با کمی افت 128 میلیارد ریال فروخت ، دی ماه 259میلیارد ریال فروش داشته است در مهر به 208 میلیارد ریال رسیده و اذر 264 میلیارد ریال...

#شسینا دربهمن با کمی افت ۱۲۸ میلیارد ریال فروخت ، دی ماه ۲۵۹میلیارد ریال فروش داشته است


در مهر به ۲۰۸ میلیارد ریال رسیده و اذر ۲۶۴ میلیارد ریال


۱۱ ماهه ۲۰۴۷ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۰۳۹میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0