کارگزاری آبان
1400/09/09
07:40
📊#شلیا اطلاعیه 1400/09/08 *مواد ویژه لیا* شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده پيرو اطلاعيه منتشره در سامانه کدال مبني بر آغاز فعاليت کو...

📊#شلیا


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


*مواد ویژه لیا*


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده


پیرو اطلاعیه منتشره در سامانه کدال مبنی بر آغاز فعالیت کوره تولید الیاف شرکت به استحضار می رساند. در درجه اول مزیت رقابتی شرکت به واسطه ی وجود کوره ی تولید الیاف نسبت به سایر رقبا میباشد، چرا که تیشوی تولیدی و محصول نهایی با استفاده از الیاف خارجی فاقد توجیه اقتصادی میباشد. علی رغم این که شرکت این الیاف را صرفا بعنوان محصول میانی و بخشی از مواد اولیه محصول نهایی که همانا تیشو میباشد را مستقیم به فروش نمی¬رساند و از این بابت درآمد عملیاتی کسب نمیکند اما به واسطه¬ای استفاده این الیاف در فرآیند تولید محصول نهایی سود حاصله¬ای شرکت در بهای تمام شده و استفاده از این الیاف تولیدی میباشد. فلذا با توجه به تاخیر بوجود آمده خارج از برنامه در شروع فعالیت کوره که در اطلاعیه منتشره توضیحات مبسوط داده شده، تولید محصول نهایی شرکت در این ۴۰ رو متوقف بوده است
انتهای خبر

0
0