بولتن اقتصادی
1400/05/24
15:48
رویترز به نقل از سخنگوی طالبان گفت زنان مجاز به بیرون رفتن از خانه بدون مرد هستند

رویترز به نقل از سخنگوی طالبان گفت زنان مجاز به بیرون رفتن از خانه بدون مرد هستند


انتهای خبر

0
0